TỔ VĂN PHÒNGDANH SÁCH NHÂN VIÊN
TỔ VĂN PHÒNG
STTHọ và tênThông tin
1
Huỳnh Kim Sơn

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Văn phòng
Ngày sinh: 20/11/1982
Trình độ: Đại học
Email: huynhkimson.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0978973809
2
Lâm Quốc Thái

Chức vụ: Kế toán
Ngày sinh: 10/01/1966
Trình độ: Trung cấp
Email: lamquocthai.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0976589713
3
Dương Hồng Chí

Chức vụ: Nhân viên
Ngày sinh: 01/01/1971
Email: duonghongchi.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0342982809
4Liêng Thị Ánh LoanChức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 15/06/1978
Email: liengthianhloan.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0355904578
5Lâm RinChức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 01/01/1987
Email: lamrin.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0375553393
6Huỳnh Hữu TàiChức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 04/03/1975
Email: huynhhuutai.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0907370028