TỔ VĂN - SỬ - GDCDDANH SÁCH GIÁO VIÊN 
TỔ VĂN - SỬ - GDCD
STTHọ và tênThông tin
1
Lê Hoàng Ngoan

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 10/05/1967
Trình độ: Đại học
Dạy môn: GDCD
Email: lehoangngoan.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0377132324
2Tiêu Mỹ HuệChức vụ: Phó Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 12/05/1980
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Ngữ văn
Email: tieumyhue.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0359743342
3Nguyễn Thái BìnhChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 07/02/1979
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Ngữ văn
Email: nguyenthaibinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0977959747
4Lê Thị Kim ĐượmChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 02/09/1981
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Ngữ văn
Email: lethikimduom.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0967520410
5
Triệu Thị Sà Khol

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/07/1984
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Ngữ văn
Email: trieuthisakhol.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0948333817
6Nguyễn Lê Tuyết PhươngChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 04/12/1980
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Lịch sử
Email: nguyenletuyetphuong.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0347832748
7Liêng ThànhChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 30/09/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Lịch sử - GDCD
Email: liengthanh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0948333842
8Trần Minh ThạnhChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 25/03/1983
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Lịch sử
Email: tranminhthanh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0379543555
9
Lâm Thị Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 09/05/1978
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Ngữ văn
Email: lamthithuthao.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939056883
10
Nguyễn Diễm Thúy

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 19/02/1981
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Ngữ văn
Email: nguyendiemthuy.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0364423265
11Trần Thị Anh ThưChức vụ: Thư ký Hội đồng sư phạm
Ngày sinh: 13/12/1983
Trình độ: Đại học
Dạy môn: GDCD
Email: tranthianhthu.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0972104276
12Nguyễn Thị XinhChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 30/07/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Ngữ văn
Email: nguyenthixinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0984934311
13Nguyễn Thị Út XuânChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 16/02/1977
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Ngữ văn
Email: nguyenthiutxuan.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0373672168