TỔ TOÁN - TINDANH SÁCH GIÁO VIÊN 
TỔ TOÁN - TIN
STTHọ và tênThông tin
1
Huỳnh Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 22/06/1984
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: huynhthithanhthao.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0377914764
2
Lê Diễm Trinh

Chức vụ: Phó Tổ phó chuyên môn
Ngày sinh: 15/12/1970
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: lediemtrinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0915659424
3
Trương Thành An

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 02/01/1991
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: truongthanhan.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0983914111
4
Lý Thanh Bình

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 20/12/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: lythanhbinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0839825044
5
Phạm Trường Đáng

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/11/1980
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: phamtruongdang.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0915608171
6
Lâm Anh Đào

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 24/04/1980
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Tin học
Email: lamanhdao.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0914569309
7
Võ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 24/02/1987
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Toán
Email: vothithuhien.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0392355308
8Trịnh Thị Hồng PhượngChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 29/03/1983
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: trinhthihongphuong.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0984934311
9Lâm Thị Kiều TiênChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/12/1988
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: lamthikieutien.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939372127
10
Trần Bội Uyên

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 01/06/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: tranboiuyen.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0907766685