TỔ TOÁN - TIN
Năm học 2022 - 2023

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN 
TỔ TOÁN - TIN

Lê Diễm Trinh

 


Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 15/12/1970
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: lediemtrinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0915659424

 
Trần Bộ
i Uyên


 


Chức vụ: Phó Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 01/06/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: tranboiuyen.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0907766685

Lý Thanh Bìn
h

 Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 20/12/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: lythanhbinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0839825044

Phạm Trư
ờng Đáng

 Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/11/1980
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: phamtruongdang.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0915608171


Trần Đình Hậu


 Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 25/08/1982
Trình độ: Thạc sĩ
Dạy môn: Toán
Email: trandinhhau.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0944449596

Nguyễn Hoàng Hải Thuỷ

 Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 12/03/1975
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: nguyenhoanghaithuy.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0907744538

Lâm Anh Đ
ào

 Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 24/04/1980
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Tin học
Email: lamanhdao.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0914569309

Võ T
hị Thu Hiền

 


Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 24/02/1987
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Toán
Email: vothithuhien.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0392355308

Trịnh Thị Hồng Phượng

 


Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 29/03/1983
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: trinhthihongphuong.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0984934311

 
Trương T
hành An


 


Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 02/01/1991
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: truongthanhan.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0983914111

Lâm Thị Kiều Tiên

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/12/1988
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: lamthikieutien.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939372127