TỔ TIẾNG ANH - LÍ - CNDANH SÁCH GIÁO VIÊN 
TỔ TIẾNG ANH - LÍ - CN
STTHọ và tênThông tin
1
Quách Thị Niềm Pha

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 15/07/1981
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Vật lí
Email: quachthiniempha.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0347655469
2
Lâm Văn Ky

Chức vụ: Phó Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 08/01/1971
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Vật lí - Công nghệ
Email: lamvanky.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0989597575
3
Trang Thị Thắm

Chức vụ: Phó Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 23/06/1978
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tiếng Anh
Email: trangthitham.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0389261323
4
Trịnh Kiếm Bình

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 20/10/1977
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tiếng Anh
Email: trinhkiembinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0814569465
5
Lý Hồng Đạt

Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
Ngày sinh: 08/05/1989
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Vật lí
Email: lyhongdat.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0975782901
6
Diệp Thị Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 28/07/1985
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Công nghệ
Email: diepthithuha.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0917091737
7
Huỳnh Phước Hòa

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 04/09/1984
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Vật lí - Công nghệ
Email: huynhphuochoa.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0987126152
8
Triệu Thị Ngọc Mai

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 06/01/1988
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tiếng Anh
Email: trieuthingocmai.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0984164158
9
Phùng Thụy Tuyết Phụng

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 01/04/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Công nghệ
Email: phungthuytuyetphung.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0982876105
10
Lê Viễn Phương

Chức vụ: Tổng phụ trách Đội
Ngày sinh: 05/07/1979
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Vật lí
Email: levienphuong.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0978640610
11
Quách Thanh Trang

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 09/09/1975
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tiếng Anh
Email: quachthanhtrang.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0396319456
12
Lâm Thị Phương Trâm

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 07/12/1979
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tiếng Anh
Email: lamthiphuongtram.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0985432070
13
Trịnh Tố Trinh

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 16/02/1986
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tiếng Anh
Email: trinhtotrinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0937360363
14
Thạch Hoài Vũ

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 15/06/1979
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Vật lí
Email: thachhoaivu.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0988990395