TỔ ĐỊA - TD - QP - MỸ THUẬT - ÂM NHẠCDANH SÁCH GIÁO VIÊN 
TỔ ĐỊA - TD - QP - MỸ THUẬT - ÂM NHẠC
STTHọ và tênThông tin
1
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 11/04/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Địa lí
Email: nguyenthingoctuyet.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0389323501
2Trần Tấn KhoaChức vụ: Phó Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 01/01/1985
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Thể dục
Email: trantankhoa.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0388844353
3
Dương Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 20/07/1979
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Địa lí
Email: duongthibinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0793942340
4
Nguyễn Văn Dương

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 19/03/1978
Trình độ: Đại học
Dạy môn: GDQP AN
Email: nguyenvanduong.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0986863857
5
Trần Quốc Đại

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 05/07/1974
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Địa lí
Email: tranquocdai.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0358340805
6
Nguyễn Thành Điểm

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 10/06/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Thể dục
Email: nguyenthanhdiem.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939670979
7
Lê Văn Khơi

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 30/08/1978
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Mỹ thuật
Email: levankhoi.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0364788272
8
Thạch Nguyễn Hoàng Nam

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHTN
Ngày sinh: 20/03/1987
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Âm nhạc
Email: thachnguyenhoangnam.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0988330619
9
Thạch Thị Va Ri

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường
Ngày sinh: 01/01/1986
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Thể dục
Email: thachthivari.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0772832988
10
Trần Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 09/02/1970
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Mỹ thuật
Email: tranthithanhtuyen.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0358470677