BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
STTHọ và tênThông tin
1
Trần Văn Phi

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn trường
Ngày sinh: 22/12/1970
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Hóa học
Email: tranvanphi.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0972550588
2
Nguyễn Thành Điểm

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn trường
Ngày sinh: 10/06/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Thể dục
Email: nguyenthanhdiem.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939670979
3
Võ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
Ngày sinh: 24/02/1987
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Toán
Email: vothithuhien.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0392355308
4
Ngô Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
Ngày sinh: 11/08/1984
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Sinh học - Thể dục
Email: ngothihongnhung.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0985303606
5
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
Ngày sinh: 11/04/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Địa lí
Email: nguyenthingoctuyet.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0389323501
6
Thạch Thị Va Ri

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
Ngày sinh: 01/01/1986
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Thể dục
Email: thachthivari.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0772832988
7
Châu Hoàng Vũ

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
Ngày sinh: 17/10/1978
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Hóa học
Email: chauhoangvu.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0366892997