LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

STTHọ và tênThông tin
1
Lâm Minh Phục

Chức vụ: Hiệu trưởng
Ngày sinh: 06/03/1983
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Giáo dục công dân
Email: lamminhphuc.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939971229
2
Nguyễn Thị Mộng Thu

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 24/04/1972
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Địa lí
Email: nguyenthimongthu.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0338761798
3
Lê Thị Hồng Ba

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 19/01/1980
Trình độ: Thạc sĩ
Dạy môn: Địa lí
Email: lethihongba.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939130454